วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

ประเภทของ EJB

EJB แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. Session Bean เป็น EJB ที่เน้นถึงการกระทำ ของ Business Logic แบ่งเป็น 2 ชนิด ย่อย ๆ คือ Stateless Session Bean และ Stateful Session Bean โดยที่ Stateless Session Bean จะไม่การเก็บสถานะ แต่ Stateful Session Bean จะมีการเก็บสถานะการติดต่อไว้ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำ Transaction
  2. Entity Bean เป็น EJB ที่เน้นถึงสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูล แบ่งย่อยๆ ตามวิธีการ Persistent ได้ 2 อย่าง คือ แบบ Container Managed Persistent (CMP) ซึ่งจะให้ Container เป็นผู้จัดการทำให้แทน กับ แบบ Bean Managed Persistent (BMP) โดยภายในตัว EJB จะมี Logic ที่จัดการทำเอง ซึ่งตรงนี้สามารถกำหนดได้ใน Deployment Descriptor นั่นเอง
  3. Message-Driven Bean เป็น EJB ที่ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวกับ Message เป็นหลัก ซึ่งจะบรรจุ Message-Oreinted Logic เพื่อให้ Client เรียกใช้งานจากรูป แสดงการใช้งาน EJB ประเภทต่างๆ จาก Client ต่างๆ จะพบว่า EJB สามารถที่จะเรียกกันและกันได้ด้วย จากรูปจะพบว่า จะใช้ Session Bean เป็นตัวควบคุมการทำงานของ Entity Bean หรือ ไปควบคุม Session Bean ตัวอื่นๆ จากรูปยังแสดงให้เห็นในกรณีที่ Web Server แยกกับ Application Server ซึ่ง ทั้ง Servlet และ JSP จะใช้ RMI/IIOP ในการเรียกใช้ EJB แต่ถ้าเป็น C++ Client จะใช้เป็น CORBA/IIOP แทน ซึ่งในส่วนของ Client ถ้าเป็น Browser ก็ใช้ HTTP แต่ถ้าเป็น Business Partner ก็ใช้ Protocol ต่างๆ ที่อยู่ใน Web Services แทน

ไม่มีความคิดเห็น: