วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

หลัก Distributed Object


รูปที่ 1

        จากรูปที่ 1 แสดงการใช้งาน ของ Distributed Object จะพบว่า ในส่วนของ Client นั้นจะมี Stub และในส่วนของ Distributed Object จะมี Skeleton ซึ่งในส่วนของ Stub จะมี Remote Interfaces ที่เหมือนกับทางด้าน Distributed Object ด้วยวิธีนี้ ทำให้ Client ไม่รับรู้ว่าได้เรียกใช้ Object ที่ต่างเครื่องกันอยู่ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้มาตรฐานต่างๆ ได้มากมาย เช่น RMI/IIOP, CORBA หรือ DCOM

Distributed Object and Middleware
แบ่ง Middleware ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. Explicit Middleware
2. Implicit Middleware

Explicit Middleware

รูปที่ 2

        จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Middleware แบบ Explicit ซึ่งในตัวของ Distributed Object จะเป็นผู้เรียกใช้ API เอง ดังตัวอย่าง Psudo-code ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

        จากรูปที่ 3 จะพบว่า ใน Psudo-code นั้นจะมีการเรียกใช้ API ในด้านต่างๆ เช่น Security Check , Transation และ JDBC และมีส่วนที่เป็น Business Logic ในบรรทัดที่ 4
ปัญหาในการเขียน Object แบบนี้ คือ ต้องเรียนรู้การใช้ API ต่างๆ มากมาย ทำให้เขียนยาก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง API ก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงใน Code ใน Object ด้วย ทำให้การ Maintainence ยาก

        ครั้งต่อไปจะพูดถึงหัวข้อ
Implicit Middleware


ไม่มีความคิดเห็น: