วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

ตรวจสอบ E-mail ใน PHP ด้วย Regular Expression

ทำไมต้อง Regular Expression
---------------------------------------------------------------

สำหรับ PHP นั้นจะมีฟังก์ชั่นที่ทำงานร่วมกับ Regular Expression อยู่ด้วยกัน 6 ฟังก์ชั่น
คือ
1.ereg() - ใช้ในการค้นหาคำหรือตัวอักษรในข้อความ
2.ereg_replace() - ใช้ในการค้นหาคำ แล้วแทนที่ด้วยคำที่กำหนด
3.eregi() - ใช้เหมือนกับ ereg() แต่เป็น sensitive case
4.eregi_replace() - ใช้เหมือนกับ ereg_replace() แต่เป็น sensitive case
5.split() - ใช้ค้นหาคำที่กำหนด แล้วคืนค่ากับมาเป็น Array
6.spliti() - ใช้เหมือน split() แต่เป็น sensitive case
---------------------------------------------------------------ตัวอย่างที่ 1

function validateEmail($email)
{
$isAtSymbol = strpos($email, "@");

$isDot = strpos($email, ".");


if($isAtSymbol && $isDot)

return true;

else

return false;


}

?>


ตัวอย่างที่ 2


function validateEmail($email)

{

return eregi('^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.([a-zA-Z]{2,4})$',$email);

}

?>ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบรูปแบบ E-Mail แบบที่ใช้และไม่ใช้ Regular Expression
ดังตัวอย่างที่ 1 และ 2 แล้วจะเห็นได้ว่าจำนวนบรรทัดที่ใช้ในการเขียนนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยตัวอย่างที่ 2 ซึ่งใช้ Regular Expression นั้นใช้จำนวนบรรทัดเพียง 1 บรรทัดเท่านั้นเอง ก้อสามารถที่จะตรวจสอบรูปแบบของ E-mail ได้แล้ว
---------------------------------------------------------------
ที่มา : http://www.thaijobmarket.com/regularex.html

ไม่มีความคิดเห็น: