วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

Javascript Event Binding

Event ต่างๆ ใน javascript ที่น่าสนใจครับ
onblur - เมื่อ User ไปใช้ Element อื่นที่ไม่ใช่ Element ปัจจุบัน เช่น การใช้ tabbing
เพื่อไป Element ถัดไป
onchange - เมื่อค่าของ Value ใน Element นั้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนค่าใน textbox
หรือการเปลี่ยนตัวเลือก List box
onclick - เมื่อ Element ปัจจุบัน ถูก Click
ondblclick - เมื่อ Element ปัจจุบัน ถูก Double Click
onfocus - เมื่อ Element ถูกเลือกใช้งาน
onkeydown - เมื่อ Key บน Keyboard ใดๆ ถูกกดลง ในเงื่อนไขว่า Element จะต้องอยู่ใน Event onfocus
onkeypress - แทบไม่ต่างจาก onkeydown เลย แต่ใน reference บอกว่าต่างกันที่
จังหวะของการปล่อย(keyup)จะต้องปล่อยขณะ focus ที่ Element นั้น
onkeyup - เกิดขณะปล่อยปุ่มขึ้น (ต้องในขณะ onfocus เท่านั้น)
onload - เกิดขึ้นเมื่อ Element หรือ Object นั้น โหลดเข้าสู่ window
onmousedown - เกิดขึ้นเมื่อ Click mouse ลง และอยู่ในสถานะ onfocus
onmousemove - Element ที่ใช้ในการแสดงผลเกือบทุกตัวเมื่อ mouse เคลื่อนตำแหน่ง
ขณะอยู่ในพื้นที่ของ Element โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานะ onfocus
onmouseout - เมื่อ mouse เคลื่อนตำแหน่ง ออกจากพื้นที่ของ Element
โดยไม่จำเป็นต้องอยูในสถานะ onfocus
onmouseover - เมื่อ mouse อยู่บน Element
onmouseup - เกิดขึ้นเมื่อ Click mouse ขึ้น และอยู่ในสถานะ onfocus
onreset - เมื่อกด ปุ่ม reset บน form
onselect - เมื่อ User highlight ข้อความ
onsubmit - เมื่อกด ปุ่ม submit บน form
onunload - เมื่อเปลี่ยน URL หรือ ปิดหน้าต่าง Browser

ไม่มีความคิดเห็น: