วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Work Experience (Resume) Deisgn

System: HRMS
Feature: สามารถเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นในการ Gen Report Resume ได้
Function: Work Experience (Resume)
Interface:
- สามารถระบุชื่อบริษัทได้
- สามารถระบุที่อยู่ได้
- สามารถระบุประเภทของธุรกิจได้ มากกว่า 1 ประเภท
- สามารถระบุประเภทของงานได้
- สามารถระบุตำแหน่งล่าสุดได้
- สามารถระบุลักษณะงานที่รับผิดชอบได้
- สามารถระบุตำแหน่งเทียบกับตลาดได้
- สามารถระบุเงินเดือนล่าสุดได้
- สามารถระบุวันเริ่มงานได้ พร้อม ชนิดเงิน และ ระยะเวลาการจ่ายเงิน
- สามารถระบุวันเริ่มงานได้
- สามารถระบุวันสิ้นสุดงานได้
- สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้
- สามารถโชว์ข้อมูลสรุปประสบการณ์ทำงานได้
- ประเภทของลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ระยะเวลาแต่ละ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- สรุประยะเวลาประการทั้งหมด

ดาต้าเบสที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กับ Features นี้
  1. hr_vocation ชนิด master table เพื่อไว้เ้ก็บ ประเภทของธุระกิจและลักษณะงานต่าง ๆ
  2. hr_public_position ชนิด master table เพื่อไว้เก็บ ตำแหน่งที่มีในท้องตลาด จะสอดคล้องกับ hr_vocation
  3. hr_work_type ชนิด master table เพื่อเก็บประเภทของงานเช่น งานประจำ งานชั่วคราว งานอิสระ ฝึกงาน เป็นต้น
  4. hr_rate ชนิด master table เพื่อเก็บชนิดเงินตราแลกเปลี่ยน ในฟีเจอร์นี้ไว้ใช้กับเงินเดือนล่าสุดว่า เป็น อัตราแลกเปลี่ยแบบ THB หรือ $ เป็นต้น
  5. hr_schedule_payment ชนิด master table เพื่อเก็บรอบในการจ่ายเงินเป็นแบบใหน เช่น ชั่วโมง วัน เดือน ปี เป็นต้น
  6. hr_experience ชนิดเป็น Transaction table เพื่อเก็บประสบการทำงานของพนักงานแต่ละคน
  7. hr_exp_vocation ชนิดเป็น Table กลาง ที่เก็บข้อมูลประเภทธุรกิจของประสบการณ์นั้น ๆ จะมีได้มากกว่า 1 เป็นมีความสัมพันธ์ เป็น 0ne-many กับ Table hr_vocation และ Table hr_experience
  8. hr_address_unit ชนิดเป็น master table เพื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ ใน Feature นี้ไว้ใช้กับ ที่อยู่ของบริษัท ในแต่ละประสบการณ์การทำงาน
  9. hr_address_unit_type ชนิดเป็น master table เพื่อเก็บชนิดของที่อยู่ว่าเป็น ประเทศ จังหวัด หรืออะไรเป็นต้นพร้อมทั้งบอก ลำดับความสัมพันธ์ เช่น ประเทศ = 0 จังหวัด = 1 เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: