วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

EJB Ecosystem

          EJB Specification ได้ให้คำแนะนำในการแบ่งกลุ่มของการทำงานต่างๆ ของสภาวะแวดล้อมในการพัฒนา EJB ไว้ 6 กลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามก็ได้ กลุ่มต่างๆ แสดงได้ ดังรูป

  1. Bean Provider เป็นผู้ผลิต EJB ซึ่งจะประกอบด้วย Business Logic Support ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ
  2. EJB Containment/Server Provider เป็นผลิต Application Server ตัวอย่าง Web Sphere ของ IBM หรือ JBOSS เป็นต้น
  3. Application Assembler จะเป็นผู้ที่นำ Component EJB มาประกอบกันเป็น Application ตามที่ต้องการ
  4. Tool Provider จะเป็นผู้ผลิต เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนา เพิ่มความสะดวกให้กับผู้พัฒนา
  5. Deployer เป็น จัดทำให้ Component EJB Deploy และ Run บน Application Server ได้
  6. System Administrator หรือ Maintain Deployment เป็นผู้ดูแลระบบงานหลังจาก Deploy แล้ว
          จากองค์ประกอบ ทั้ง 6 กลุ่ม ทำให้เห็นผู้ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา EJB และได้เห็นขั้นตอนการทำงานโดยรวมของการพัฒนา Application

ความแตกต่างระหว่าง Java Bean และ EJB
          Java Bean คือ การพัฒนา Java Class File ที่มี Method Set/Get มีความสามารถในเรื่อง ของ Event Handling , Propoties และ Methods (จะคล้ายกับ ActiveX Component ของ Microsoft) ซึ่ง Java Bean สามารถนำมาประกอบกัน ให้เป็น Java Appliation ได้
          ในส่วนของ Java Bean จะมีขนาดเล็ก กว่า EJB มาก Java Bean จะมีลักษณะ Development Component แต่ส่วน EJB จะมีลักษณะ Deployment Component ทำให้ Java Bean ไม่ต้องการ Application Server เป็น Runtime Environment ที่จะบริการ Service ต่างๆ ให้ เช่น การ Instanciate Class ซึ่งใน Java Bean ตัว Application เองจะเป็นผู้ควบคุมการ Instanciate Class Java Bean แทน และ สามารถใช้ EJB ใน Application ที่มีขนาดใหญ่ ได้ดีกว่า Java Bean

ไม่มีความคิดเห็น: