วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

J2EE Technology

ในการนำ J2EE มาใช้งาน จะต้องใช้พื้นฐาน จาก J2SE มาใช้งานด้วย ซึ่งจะพบว่า การทำงาน ใน J2EE เป็นการทำงานที่มีขนาดใหญ่มากพอสมควร ดังแสดงในรูปที่ 7 ใน J2EE จะประกอบด้วย API ต่างๆ ดังนี้
 1. EJB Specification ซึ่งใน J2EE Version 1.3 จะ Support EJB 2.0
 2. Java Remote Method Invocation (RMI) และ RMI/IIOP RMI เป็นการเรียกใช้งาน Component ข้ามเครื่อง (Distributed Component) ส่วน RMI/IIOP นั้นเป็นส่วนที่มีความสอดคล้องกับ CORBA
 3. Java Naming and Directory Interface (JNDI) เป็นส่วนที่ติดต่อกับการใช้ Resource ต่างๆ เช่น การติดต่อใช้ EJB ก็ต้องใช้ JNDI ในการติดต่อ
 4. Java Database Connectivity (JDBC) ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่างๆ (Relational Database)
 5. Java Transaction API (JTA) และ Java Transaction Service (JTS) ใช้การทำ Transaction ของระบบงาน ถ้าจะทำการเขียนเอง ก็ใช้ JTA แต่จะใช้บริการ Application Server ก็จะใช้ JTS
 6. Java Message Service (JMS) เป็นการใช้การติดต่อโดยใช้ Message แทน ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่จะใช้กับ RMI/IIOP โดยจะส่ง Message ไปยัง Message Oreinted Middleware (MOM) เพื่อเข้าคิว แล้วตัว MOM จะส่ง Message ไปให้แทน จะใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการทำงานแบบ Transaction หรือ Realtime มีข้อดีคือ จะรับประกันการส่ง Message ว่าไม่มีการสูญหาย ส่งถึงผู้รับแน่นอน
 7. Java Servlet เป็น Server - Side Component ชนิดหนึ่ง ที่ใช้หลัก Request/Response ซึ่งต่างจาก EJB ที่ต้อง Run บน Application Server
 8. JavaServer Page เป็น ภาษา Script ที่ทำหน้าที่คล้ายกับ Servlet มาก เพราะจะต้องแปลง JSP ไปเป็น Servlet เหมาะสำหรับการ Presentation ของ Web Page
 9. Java IDL (Interface Definition Language) เป็นการนำ Specification ของ CORBA มาใช้ใน Java
 10. Java Mail เป็น API ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมรับส่ง E-Mail
 11. JavaBean Connector Architecture เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อรับ Legacy System หรือ ระบบงาน อื่นๆ เช่น ระบบงาน ของ Business Partner เป็นต้น
 12. Java API for XML Parsing/Processing เป็นชุด API ที่ใช้เขียนโปรแกรมร่วมกับ เทคโนโลยี XML
 13. Java Authentication and Authorization Service (JAAS) เป็น API ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
จากรายการ API ข้างต้นทั้งหมด จะพบว่า J2EE ได้จัดเตรียม API ชุดใหญ่ ไว้อย่างเพียบพร้อมที่จะให้นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาระบบงานในระดับหน่วยงานขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งนี้จะต้องรวมกับชุด API ในส่วนของ J2SE ด้วย เช่น AWT, IO หรือ NET เป็นต้น


จากรูป เป็นการแสดงการนำ J2EE มาใช้งาน จะพบว่า แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Client Tier จะประกอบไปด้วย Web Browser , Wireless Device, Business Partner โดยใช้ Web Services และ CORBA Client และมีในส่วนของ Application Server ที่ยึดตาม Specification ของ J2EE เราอาจเรียกว่า J2EE Server จะแบ่งได้เป็น Servlet/JSP , EJB หรือ Connector ต่างๆ ในส่วนที่ 3 คือ ส่วนที่เป็น Back End ก็คือส่วนที่เป็น Database หรืออาจจะเป็น Legacy System หรือ จะเป็นระบบงานของ Business Partner ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: