วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

Hacker

Hacker คือ บุคคลที่มีสนใจในกลไกการทำงานของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง Hacker ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้เทียบเท่าหรือเหนือกว่า Programmer เพราะ Hacker มีความใส่ใจที่จะนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ Hacker เข้าใจจุดอ่อน ช่องโหว่ของระบบและที่มาของจุดอ่อนนั้นๆ แต่เขาหาจุดอ่อนต่างๆเพื่ออุดจุดอ่อนของระบบนั้นนั้น การกระทำใดๆ ของ Hacker จะต้องแน่ใจว่าไม่ทำความเสียหายใดๆ แก่ระบบ

สำหรับ Cracker คือ ผู้ที่บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แล้วก่อความเสียหายโดยเจตนา ได้แก่ การทำลายข้อมูลสำคัญ การยกเลิกบริการปกติที่มีให้แก่ผู้ใช้ สร้างปัญหาให้แก่คอมพิวเตอร์เป้าหมาย

ประเภทของHacker จะแบ่งเป็น 5 ประเภท

1. Black Hat คือ ที่บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แล้วก่อความเสียหายโดยเจตนา หรือนั่นก็คือ Cracker นั่นเอง

2. While Hat หรือ Ethical Hacker คือ ผู้ที่เข้ามาตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ว่างจ้าง

3. Gray Hat คือ ผู้ที่เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันแต่ไม่ได้ก่อความเสียหายแก่ระบบ แต่จะประกาศจุดอ่อน หรือช่องโหว่ของระบบนั้นให้ทุกๆคนรู้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของระบบ

4. Script Kiddies คือ Hackerที่ยังมีความรู้น้อย ประสบการณ์น้อย Hackerประเภทนี้ส่วนมากจะใช้Toolsในการช่วยเจาะระบบ

5. Hacktivist หรือ Cyber Terrorist ซึ่งได้แก่ แฮกเกอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไปยังบุคคลอื่นๆ จะเจาะเเข้ามาแล้วแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความเชื่อของตนเองไม่มีความคิดเห็น: