วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

ชนิดข้อมูลของตัวแปร ภาษา javascript

สำหรับตัวแปรที่ใช้ในภาษา Java Script นั้น มีด้วยกันหลายประเภทดังนี้

Number เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลประเภท ตัวเลขต่างๆ ทั้งตัวเลขจำนวนเต็ม(Integer) หรือ ตัวเลขจำนวนจริง (Real Number)
Logical เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลประเภท ตรรกะ ซึ่งมีได้ 2 ค่า คือ Ture (จริง) และ False (เท็จ)
String เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลประเภท ข้อความต่างๆ
Null เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็น ค่าว่าง เพื่อใช้ในการยกเลิกพื้นที่ เก็บตัวแปร ในหน่วยความจำ


การตั้งชื่อและคำสงวน
สำหรับการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Java Script นั้น สามารถตั้งชื่อตัวแปรได้โดยใช้ ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข 0 - 9 โดยที่ไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษอื่นๆได้ ยกเว้นเครื่องหมาย _ (Under Scroll) และ $ เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้


คำสงวน
นอกเหนือจากนี้ยังมีคำสงวนอีก 53 คำ ที่ไม่สามารถนำเอามาตั้งเป็นชื่อตัวแปร, ฟังก์ชั่น, เมธอด ต่างๆได้ เพราะว่าเป็นคำสั่งของภาษา Java Script ที่ใช้ในการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งมีดังนี้

การประกาศใช้ตัวแปร
ก่อนที่เราจะนำเอาตัวแปรต่างๆไปใช้งานได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องประกาศชื่อตัวแปรนั้นๆเสียก่อน โดยมีรูปแบบการประกาศใช้งานดังนี้
var ชื่อตัวแปร เช่น

var num1
var text1


ในการประกาศตัวแปรนั้น สามารถที่จะใส่ค่าของตัวแปรนั้นๆ ลงไปด้วยได้ โดยมีรูปแบบดังนี้
var ชื่อตัวแปร = ค่าของตัวแปร; เช่น

var num1 = 25;
var text1 = "Hello Word";


นอกจากนี้ยังสามารถจะทำการประกาศชื่อและค่าตัวแปรหลายๆชื่อพร้อมกันได้โดยใช้เครื่องหมาย , ดังนี้

var text1 = "Hello Word",text2 = "This is Text";

จริงๆแล้วภาษา Java Script นั้นอนุญาติให้ใช้ตัวแปรแบบ ตัวแปรลอย หรือการเรียกใช้ตัวแปร โดยที่ไม่ต้องประกาศใช้ตัวแปรนั้นๆก่อนก็ได้

สำหรับตัวแปรที่ประกาศใช้ในภาษา Java Script นั้น สามารถจะประกาศใช้งานได้หลายๆแบบดังนี้
ตัวแปรแบบ Global สำหรับตัวแปรแบบนี้นั้น จะเป็นตัวแปรที่ประกาศไว้อยู่ภายนอกฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถ เรียกใช้งานตัวแปรประเภทนี้ ได้จากทุกๆฟังก์ชั่นของโปรแกรม
ตัวแปรแบบ Local สำหรับตัวแปรประเภทนี้จะเป็นตัวแปรที่ประกาศขึ้น เพื่อใช้งานเฉพาะฟังก์ชั่นนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกใช้งานตัวแปรเหล่านี้ ได้จากฟังก์ชั่นอื่นๆ

สำหรับตัวแปรแบบ Array นั้นเป็นตัวแปรพิเศษ คือมีลักษณะแบบ กลุ่มของตัวแปร ที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่า โดยการอ้างถึงชื่อตัวแปรเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
ซึ่งการเรียกใช้ตัวแปร Array นั้นจะต้องมี ดัชนี (Index) เป็นตัวระบุแทนชื่อตัวแปรนั้นๆ เพื่อให้ทราบว่าหมายถึงตัวแปรตัวใด เช่น

ThisArray[0] = "A";
ThisArray[1] = "B";
ThisArray[2] = "C";


ในการประกาศใช้ตัวแปรแบบ Array มีรูปแบบดังนี้
ThisArray = new Array(3);
ThisArray[0] = "A";
ThisArray[1] = "B";
ThisArray[2] = "C";


สำหรับใน Java Script นั้นจะกำหนดหรือไม่กำหนดขนาดของArray ก็ได้ เพราะว่า เมื่อเรียกใช้ Array ที่มีจำนวนดัชนีเกินกว่าที่ได้ประกาศไว้ โปรแกรมจะทำการปรับขนาดของ Array ให้ใหม่โดยอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้โปรแกรมทำงานผิดผลาด

ขอบคุณ : http://www.webthaidd.com/java

ไม่มีความคิดเห็น: